Shaheen Team

Anwar Khan Balooch

Editor

Rafik Belim

Senior Clerk

Nazim Shaikh

Composing & Settings

Inayat Shaikh

Junior Clerk

Marketing Team

– Saeed Ahmed Falahi

– Gulam Mohiyuddin Shaikh

– Gulam Ali Munshi

– Alabakhsh Shaikh

– Abdul Hai Khan